پاسخ نامه کنکور ۱۴۰۰

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان به سوالات زبان انگلیسی میتوانید از این صفحه استفاده کنید.

 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی  هنر کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه تشریحی هنر کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی  ریاضی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی  انسانی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه تشریحی انسانی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه تشریحی ریاضی و فیزیک کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی  تجربی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه تشریحی تجربی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی گروه آزمایشی زبانهای خارجی کنکور ۱۴۰۰ عمومی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه کلیدی گروه آزمایشی زبانهای خارجی کنکور ۱۴۰۰ تخصصی 

دانلود سوالات + پاسخ نامه تشریحی گروه آزمایشی زبانهای خارجی کنکور ۱۴۰۰ تخصصی