menu close menu

کودکان

Handwriting 2

ایجاد فضای آموزشی مناسب از نظر علمی و آموزشی برای زبان آموزان است. ( مورد تأیید کارشناسان علمی مربوطه) طراحی شده برای آموزش حروف انگلیسی با هدف آشنایی زبان آموزان با برخی لغات کاربردی ابتدایی تمامی لغات ارائه شده در این کتاب، مجموعه ی لغات مشترک در تمامی کتب سطح میانی در ...

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Tibby’s Week

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Shadow Play

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه My Face

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه The Little Monkey

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Bobby’s Carrots

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه The Ugly Duckling

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید

0 | دسته‌بندی نشده, کودکان, محصولات
read more

کتاب سرود انگلیسی Singing kids 1

دارای چهار جلد کتاب دارای سرودهای آموزشی منطبق با سر فصل کتب آموزشی سطوح مبتدی و میانی دارای ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاه های زبان انگلیسی هر کتاب شامل 10 سرود می باشد که بر اساس سطح دشواری درهر کتاب ارائه می شوند.   خرید ...

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب سرود انگلیسی Singing Kids 2

دارای چهار جلد کتاب دارای سرودهای آموزشی منطبق با سر فصل کتب آموزشی سطوح مبتدی و میانی دارای ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاه های زبان انگلیسی هر کتاب شامل 10 سرود می باشد که بر اساس سطح دشواری درهر کتاب ارائه می شوند.   خرید ...

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب سرود انگلیسی Singing Kids 3

دارای چهار جلد کتاب دارای سرودهای آموزشی منطبق با سر فصل کتب آموزشی سطوح مبتدی و میانی دارای ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاه های زبان انگلیسی هر کتاب شامل 10 سرود می باشد که بر اساس سطح دشواری درهر کتاب ارائه می شوند.   خرید ...

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب سرود انگلیسی Singing kids 4

دارای چهار جلد کتاب دارای سرودهای آموزشی منطبق با سر فصل کتب آموزشی سطوح مبتدی و میانی دارای ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاه های زبان انگلیسی هر کتاب شامل 10 سرود می باشد که بر اساس سطح دشواری درهر کتاب ارائه می شوند.   خرید ...

0 | کودکان, محصولات
read more

Time to Rhyme 1

دارای چهار جلد کتاب سرود حاوی ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک ، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاههای زبان انگلیسی شامل 10 سرود و ارائه آن بر اساس سطح دشواری درهر کتاب آموزش مفاهیم پایه و ابتدایی زبان انگلیسی ارائه فعالیت های مربوط به منظور تثبیت مطالب آموزش داده شده داشتن ...

0 | دسته‌بندی نشده, کودکان, محصولات
read more

Time to Rhyme 2

دارای چهار جلد کتاب سرود حاوی ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک ، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاههای زبان انگلیسی شامل 10 سرود و ارائه آن بر اساس سطح دشواری درهر کتاب آموزش مفاهیم پایه و ابتدایی زبان انگلیسی ارائه فعالیت های مربوط به منظور تثبیت مطالب آموزش داده شده داشتن ...

0 | کودکان, محصولات
read more

Time to Rhyme 3

دارای چهار جلد کتاب سرود حاوی ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک ، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاههای زبان انگلیسی شامل 10 سرود و ارائه آن بر اساس سطح دشواری درهر کتاب آموزش مفاهیم پایه و ابتدایی زبان انگلیسی ارائه فعالیت های مربوط به منظور تثبیت مطالب آموزش داده شده داشتن ...

0 | کودکان, محصولات
read more

Time to Rhyme 4

دارای چهار جلد کتاب سرود حاوی ترانه های شاد کودکانه مناسب برای استفاده در مهدهای کودک ، مدارس زبان انگلیسی و آموزشگاههای زبان انگلیسی شامل 10 سرود و ارائه آن بر اساس سطح دشواری درهر کتاب آموزش مفاهیم پایه و ابتدایی زبان انگلیسی ارائه فعالیت های مربوط به منظور تثبیت مطالب آموزش داده شده داشتن ...

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه I See

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Teddy’s Day

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Hands

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه Welcome to Our Classroom

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه The Big Mushroom On the Roof

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

کتاب داستان کوتاه The Olive Tree and the Fig tree

داستان های کوتاه طبقه بندی شده بر اساس سطح زبانی، زبان آموزان ایرانی CD صوتی و تصویری هر داستان کوتاه، با انیمیشن و گرافیک بسیار جذاب ارائه تصویری لغات جدید هر داستان ارائه سرگرمی های متنوع و آموزشی مربوط به داستان   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

Handwriting 1

ایجاد فضای آموزشی مناسب از نظر علمی و آموزشی برای زبان آموزان است. ( مورد تأیید کارشناسان علمی مربوطه) طراحی شده برای آموزش حروف انگلیسی با هدف آشنایی زبان آموزان با برخی لغات کاربردی ابتدایی تمامی لغات ارائه شده در این کتاب، مجموعه ی لغات مشترک در تمامی کتب سطح میانی در ...

0 | کودکان, محصولات
read more

منتخب 10سوره کوتاه از قران کریم(متن سه زبانه )

ویژگی های برجسته : - سوره های کوتاه و مناسب برای کودکان مراکز پیش دانشگاهی و مهدهای کودک - ترجمه معتبر ،ساده و روان انگلیسی - برگردان به شعر فارسی مطابق متن آیات - به همراه لوح فشرده صوتی   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید.

0 | کودکان, محصولات
read more

I Love English

جامع ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی برای کودکان بالای 5 سال آموزش حروف الفبا از طریق بازی و شعر و معرفی صداهای هر حرف در قالب سرود آموزش رایج ترین رنگ ها در زبان انگلیسی از طریق بازی و شعر معرفی اشکال هندسی در قالب سرودهای زیبا و انیمیشن های جذاب آموزش اعضای بدن ...

0 | کودکان, محصولات
read more

My ABC

آموزش الفبای زبان انگلیسی در محیطی جذاب و لذت بخش حاوی سرودهای شاد کودکانه برای تک تک حروف حاوی بازی های سرگرم کننده برای تثبیت آموخته های زبان آموز و کودک آموزش نوشتار حروف آشناسازی کودک با صداهای حروف در قالب سرودهای متنوع ارائه صفحه تمرین قابل چاپ آموزش ...

0 | کودکان, محصولات
read more

My Phonics

نرم افزار My Phonics جامع ترین نرم افزار آموزش صداها برای کودکان بالای 5 سال. بخش های مختلف این نرم افزار عبارتند از: - آشنایی مقدماتی با حروف الفبا همراه با ارائه مثال های ساده - آموزش نوشتار حروف با قابلیت نوشتن حروف توسط کودک - معرفی تک تک حروف از طریق سرود های شاد ...

0 | کودکان, محصولات
read more

English Games Leve1

آموزش تعاملی زبان انگلیسی تثبیت مطالب فراگیری شدده در گذشته دارای محیطی ساده و گرافیک جذاب به همراه راهنمای صوتی بازی ها   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

1 | کودکان, محصولات
read more

English Games Level 2

آموزش تعاملی زبان انگلیسی تثبیت مطالب فراگیری شدده در گذشته دارای محیطی ساده و گرافیک جذاب به همراه راهنمای صوتی بازی ها   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

English Games Level 3

آموزش تعاملی زبان انگلیسی تثبیت مطالب فراگیری شدده در گذشته دارای محیطی ساده و گرافیک جذاب به همراه راهنمای صوتی بازی ها   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

GOGO’s

مجموعه کارتونی 39قسمتی ویژه آموزش زبان انگلیسی برای کودکان سطوح مبتدی آموزش آسان و دلپذیر برای کودکان آموزش در قالب شعر و بازی های شاد کودکانه   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید.

0 | کودکان, محصولات
read more

Leap Frog

مجموعه ای از کارتون های جذاب و آموزشی آموزش حروف الفبای انگلیسی آموزش صداهای حروف در قالب سرودهای شاد کودکانه آموزش کلمه سازی آموزش جمله سازی و خواندن آموزش ابتدایی ریاضیات آشنا سازی کودک با محیط مدرسه در یک فضای انیمیشن و جذاب آموزش مفاهیم ابتدایی و کاربردی زبان انگلیسی در قالب فیلم خرید از فروشگاه آنلاین خط ...

0 | کودکان, محصولات
read more

Tell me More KiDS

کامل ترین و قوی ترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان بیش از 300 ساعت آموزش مؤثر آموزش آسان جمله سازی و تلفظ صحیح لغات و جملات محیطی کاملاً انیمیشنی، جذاب و شاد برای کودکان تعامل آسان و سریع با کودک در حین استفاده از نرم افزار قابلیت انتخاب شخصیت های  کارتونی همراه کودک ...

0 | کودکان, محصولات
read more

English Words Game 1

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت 50 عدد کارت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

English Words Game 2

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت 50 عدد کارت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

English Words Game 3

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت 50 عدد کارت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

فلش کارت Look! Learn! 1

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

فلش کارت Look! Learn! 2

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

فلش کارت Look! Learn! 3

روش نوین آموزش لغات از طریق Direct Exposure حاوی کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی برای دانش آموزان و زبان آموزان یادگیری سریع، آسان و موثر لغات آموزش از دو طریق ارائه تصاویر جذاب و زیبا و نوشتار لغت   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید .

0 | کودکان, محصولات
read more

دفتر 4خط انگلیسی خط سفید

        خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید.

0 | کودکان, محصولات
read more

لوحه و کارت های آموزش الفبای انگلیسی

منبعی کاملا آزمایش شده و علمی جهت آموزش الفبای انگلیسی به کودکان در منزل قابل استفاده برای معلم ها و مربیان مهد جهت تسهیل روند یادگیری کاملا طبقه بندی شده و منطبق با نیاز کودک   خرید از فروشگاه آنلاین خط سفید.

0 | کودکان, محصولات
read more

فروشگاه آنلاین

خرید آسان و سریع محصولات خط سفید، ارسال در کوتاه ترین زمان
نمایندگی و مراکز فروش

کسب اطلاعات درباره نمایندگی ها و مراکز فروش در استان های مختلف کشور

صفحه هیئت علمی

همکاری در زمینه های: تالیف و ویراستاری کتب و محصولات آموزشی زبان های خارجی خط سفید
پادکست های آموزشی

دریافت فایل صوتی و متن پادکست

IJLAL

International Journal of Languageand Applied Linguistics - IJLAL
دانلود ویژه موبایل و تبلت

محصولات آموزش زبان انگلیسی برای موبایل و تبلت

CLOSE
CLOSE

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com